Public Document

Hướng dẫn share màn hình

Hướng dẫn nhân viên các bước để tiến hành share màn hình trên phần mềm Microsoft Team và trên phòng họp

Translate